messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และรายงานผลการตรวจสอบ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ผลการประกวด เทพบุตรเมืองสิงห์ - เทพธิดาเมืองสิงห์
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดสิงหืบุรี ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กันเงิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ขอประชาสัมพันธ์เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2หลักสูตร(ฟรี) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้องมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 360 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18