องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file การจัดเก็บเงินค่าเช่าเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file การอนุญาตให้ใช้หอประชุม ห้องประชุม เรือนรับรองและอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file การออกทะเบียนการค้าปลีกน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนฉบับแก้ไข poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดถึงแก่ความตายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้าประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดถึงแก่ความตาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1