messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
check_circle คลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.สิงห์บุรี
ความเป็นมา
ความเป็นมา คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13 /2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรของ อปท. เสนอ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ อปท. กำหนดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท. ร่วมกับประชาชนและหน่วยงาน / องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์เครือข่าย หรือ Clinic Center ให้ครอบคลุม 75 จังหวัด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานระหว่างส่วนราชการ สร้างแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยเน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อให้ อปท. เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อปท. ในลักษณะของการสร้างศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น Clinic Center ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center วัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันและแบ่งปันความรู้กันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไข ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นลักษณะเครือข่าย อำนาจหน้าที่ 1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด 2. ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น 3. จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ 4. สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน 5. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน
โครงสร้าง