messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
info นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ๑. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ๒. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงจำเป็นต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (browser Type) โดเมนเนม (Domain name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) ๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการใดๆตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ ดังกล่าวได้ประกาศไว้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจ ความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เท่านั้น ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ๓. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ทราบ การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น เลขหลังบัตประชาชน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้นการใช้คุกกี้ (Cookies)“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้ บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาต ให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือ กิจกรรมอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต่อไปการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง ที่ เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรียินดีที่จะ ตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆประกอบด้วย สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดสิงห์บุรี เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้สิทธิในการลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ ๑. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ๒. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ๓. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย ๔. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี) สิทธิในการขอถอนความยินยอมในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลในกรณีที่ท่านพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรกการติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิหากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ชื่อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สถานที่ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ ช่องทางการติดต่อ : admin@singpao.go.th Call Center : ๐๓๖๕๒๐๐๓๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศุภวัฒน์ เทียนถาวร (นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี