องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวชาลิสา เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉรา พึ่งนาม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐรุจา วิเลปะนะ
จ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
นางสาวเสาวลักษณ์ แม้นพวก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางพรพิมล ตันอารีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน