องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นางสาวเสาวลักษณ์ แม้นพวก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวณัฐรุจา วิเลปะนะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวอัจฉรา พึ่งนาม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางพรพิมล ตันอารีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายตติยวัตร วัฒนลัด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ