องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองสาธารณสุข
นางสาวธัชกร บุญเลิศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสุราคณา คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสุราคณา คุ้มครอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นางสาวชาลิสา เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางพรพิมล ตันอารีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน