messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองคลัง
นางมยุรี ธรรมสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศรีวรินทร์ จันทร์อิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางรสริน เปียอยู่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริลักษณ์ รุจิระกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางฉัตรธิดา มนุษย์จันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจำเรียง สุขใสพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ รุจิระกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสายรุ้ง เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางคนึงนิตย์ ทารินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปิยะพร สุขปรีดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววิภาดา จึงเจริญนิรชร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจิดาภา คำนึง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายพลวัต บุญชู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ