ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมเครื่องปั่นไฟและระบบไฟฟ้าสำรอง ขนาด 125 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง