ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่อุทยานแม่ลามหราชานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง