ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง