ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องทุ่นแรง (ใบมีดรถเกรดเดอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง