ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองกิจการสภาฯและห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง