ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ณ แหล่งโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง