ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำหรับสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย (ผ้าดิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง