ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง