ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมระบบประปาหอถังภายในศูนย์เครื่องจักรกล รหัส 104-46-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง