ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง