ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายอื่น ๆ สำหรับใช้ในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง