ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ เพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๓๐๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง