ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง