ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง