ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง