ชื่อเรื่อง : กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563