ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเดินระบบสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง