ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บฉ-9205 (002-59-0016) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง