ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง