ชื่อเรื่อง : ซื้อร่มสนาม ขนาด ๕๐ นิ้ว พร้อมขา จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง