ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วจังวหัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง