ชื่อเรื่อง : เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง