ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง