ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) CANON PIXMA G2010+INK TANK จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง