ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวชาวท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๔๓ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง