ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่กองกิจการสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง