ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง