ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถบรรทุกดั๊มพ์ 80-6548 (017-49-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง