ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง