ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง