ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง