ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารสีแบบพิมพ์ สถ.4/5 ผถ.4/5 เพื่อติดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง