ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสารที่ใช้ภายในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง