ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 27 หน่วย และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง