ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์พยาบาล กค-6790 (037-55-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง