ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง