ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ 055-51-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง