ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำบายศรี  สำหรับใช้ในพิธีบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน  ตามโครงการจัดงานบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง