ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง สำหรับใช้ในพิธีบวงสรวงสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ตามโครงการจัดงานบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง