ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง