ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง