ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์ บก-5145 (002-34-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง