ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์ นข-856 (002-49-0011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง