ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง